ဉာဥ္ဆိုေသာစိတ္
- ဉာဥ္ေကာင္းတယ္၊ ဉာဥ္ဆိုးတယ္ စသျဖင့္ ခြဲျခားၿပီး တစ္စံုတစ္ရာရဲ႕ စိတ္အရည္အခ်င္းကို သတ္မွတ္တဲ့ေနရာမွာ အသံုးခ်တဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
ဉာဏ္စဥ္သတ္မွတ္ေသာစိတ္
- စိတ္ကိုေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္တဲ့ေနရာမွာ သိမွတ္ႏိုင္မႈရဲ႕ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္၊ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု၊ ထပ္ဆင့္ သိသိလာတဲ့ အသိဉာဏ္ အဆင့္ဆင့္ကို သတ္မွတ္တဲ့စိတ္။
ဉာဏ္ေကာင္းေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ပါ၀င္ေနပါတယ္။
ဉာဏ္တံုးေသာစိတ္
- ဉာဏ္ဆိုတဲ့စိတ္ကို အသံုးမျပဳဘဲ ပစ္ထားတာၾကာသြားလို႔ မထက္ျမက္ေတာ့တဲ့ သေဘာပဲ။ ဥပမာ - ဓားတစ္ေခ်ာင္းကို မသံုးဘဲ၊ မေသြးဘဲ ထားရင္ တံုးသြားမွာပဲ။ ဒီ့ထက္ၾကာသြားရင္ တံုးတဲ့အျပင္ သံေခ်းတက္ၿပီး သံုးလို႔ကို မရေတာ့တဲ့ အေနအထားထိ ျဖစ္သြားတယ္။ ဉာဏ္ဆိုတဲ့အရာကို အသံုးခ်ပါ။ မိမိကိုယ္ကို မိမိ ေမးခြန္းေတြထုတ္ၿပီး ဉာဏ္ရည္ကို စစ္ေဆးပါ။ မသိတာကို ေမးၿပီး ရလာတဲ့အေျဖကို ခ်က္ခ်င္း လက္မခံဘဲ ဟုတ္ရဲ႕လားလို႔ မိမိဉာဏ္ကို မိမိစမ္းသပ္ပါ။
(မသိတာကို သိခ်င္ေယာင္ မေဆာင္ပါနဲ႔။ ကိုယ္တိုင္လက္ေတြ႕ သိေအာင္ ဉာဏ္ကို အသံုးခ်ပါ။ တံုးေနတဲ့ဉာဏ္ ထက္ျမက္လာ ပါလိမ့္မယ္။)
ဉာဏ္ထက္ျမက္ေသာစိတ္
- ဘယ္သူေတြ ဘာေျပာေျပာ နားေထာင္ေနေပမယ့္ ခ်က္ခ်င္း မယံုဘူး။ ဘယ္သူေတြ ဘာေရးေရး ဖတ္ၾကည့္ေပမယ့္ မယံုဘူး။ ဟုတ္ရဲ႕လားဆိုတဲ့ မယံုသကၤာစိတ္နဲ႔ ၾကားသမွ်၊ ျမင္သမွ်၊ ေတြးသမွ် အကုန္လံုးကို ကိုယ္တိုင္ လက္ေတြ႕ သိၾကည့္တယ္။ သိၾကည့္လို႔ ရေအာင္လည္း စိတ္အရင္းအျမစ္ကို ခိုင္ခိုင္မာမာ တည္ေဆာက္တယ္။ ေမးခြန္းေပါင္းမ်ားစြာကို လူေပါင္း မ်ားစြာေမးၿပီး ညႇိၾကည့္တယ္။ လက္ေတြ႕ သိက်င့္ၾကည့္တယ္။ ဉာဏ္ကို ေထာင့္ေပါင္းစံုက ထုတ္သံုးတယ္။ ဉာဏ္ကို ကစား ၾကည့္တယ္။ ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြးကို စမ္းသပ္ၾကည့္တယ္။ အဲဒီလို ေလ့က်င့္တာေတြ မ်ားလာေတာ့ တံုးေနတဲ့ဉာဏ္ေတြ၊ ထံုထိုင္းေနတဲ့ဉာဏ္ေတြဟာ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ၿပီး ထက္ျမက္တဲ့ ဉာဏ္အျဖစ္ အစားထိုး ေျပာင္းေရႊ႕၀င္လာတယ္။
ဉာဏ္နီဉာဏ္နက္မ်ားေသာစိတ္
- သူ႔ေနရာနဲ႔သူ လိုအပ္ရင္ လိုအပ္သလို အကြက္က်က် ဇယားခ်ၿပီး လိမ္လည္နည္းမ်ိဳးေပါင္းစံု၊ အေခ်ာင္ရတဲ့ နည္းမ်ိဳးေပါင္းစံု ထုတ္သံုးတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
ဉာဏ္ပညာႀကီးေသာစိတ္
- အရာရာကို ခ်င့္ခ်ိန္တတ္တဲ့ ဉာဏ္ပညာ၊ ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္ေအာင္ စဥ္းစားေတြးေခၚတတ္တဲ့ ဉာဏ္ပညာ၊ လူသားခ်င္း စာနာတတ္တဲ့ ဉာဏ္ပညာ၊ အေထာက္အထား မခိုင္လံု မေသခ်ာရင္ အလြယ္တကူ မဆံုးျဖတ္တတ္တဲ့ ဉာဏ္ပညာ၊ ဘယ္သူ႕ဘက္မွ မလုိက္ဘဲ မွ်တ၊ ပြင့္လင္း၊ ထက္ျမက္တဲ့ ဉာဏ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
ဉာဏ္မမီေသာစိတ္
- ဉာဏ္မရွိလို႔ ဉာဏ္မမီတာ။