ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေကာသလတိုင္း ေကသမုတၱိနိဂံုးသို႔ ႂကြေရာက္ေတာ္မူေၾကာင္း၊ ေကသမုတၱိနိဂံုးသားတို႔ ၾကားသိရေသာအခါ ဘုရားရွင္ ရွိရာသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၾကၿပီးလွ်င္ အယူ၀ါဒဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို ေမးေလွ်ာက္ၾကေလသည္။

“အရွင္ျမတ္စြာဘုရား တပည့္ေတာ္တို႔ ေကသမုတၱိနိဂံုးသို႔ ေရာက္လာၾကကုန္ေသာ သမဏျဗဟၼဏတို႔ဟာ မိမိတို႔ အယူ၀ါဒကသာ မွန္ၿပီး အျခားအျခားေသာ သမဏျဗဟၼဏတို႔ရဲ႕ အယူအဆေတြက မမွန္ကန္ဟု စြပ္စြဲၾကတယ္။ ႐ႈတ္ခ်ပုတ္ခတ္ ကဲ့ရဲ႕ၾကကုန္တယ္။

အဘယ္ သမဏျဗဟၼဏရဲ႕ အယူ၀ါဒက မွန္ၿပီး အဘယ္သမဏျဗဟၼဏရဲ႕ အယူ၀ါဒက မမွန္စကား ဆိုပါသနည္းလို႔ ေလွ်ာက္ၾကတယ္။”

ဒီအခါမွာ ျမတ္စြာဘုရားက ကာလာမမင္းတို႔ သင္တို႔ ေတြေ၀၊ ယံုမွား သံသယျဖစ္ျခင္းသည္ ျဖစ္သင့္ေပတယ္။

ယံုမွား သံသယျဖစ္ထိုက္ေသာအရာတြင္ ယံုမွားသံသယ ျဖစ္မည္သာျဖစ္တယ္ ဆိုၿပီး မယံုၾကည္အပ္တဲ့ အခ်က္ (၁၀) ခ်က္ကို အဓိက ထားၿပီး သိၾကရမယ္ဆိုၿပီး ေဟာၾကားေတာ္မူပါတယ္။

ဟုေဟာၾကားေတာ္မူတဲ့အခါမွာ ကာလာမမင္းတို႔သည္ အေၾကာင္းမဲ့ မယံုၾကည္ထိုက္ေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းစြာ သိၾကကုန္တယ္။