ျမတ္စြာဘုရား ဆက္လက္ၿပီး ေဟာၾကားရာမွာ‘ ကာလာမမင္းတို႔ ဤတရားတို႔ကား အကုသိုလ္တရားတို႔တည္း။ အျပစ္ရွိေသာ တရားတို႔တည္း။ ပညာရွိမ်ား ကဲ့ရဲ႕အပ္ေသာတရားတို႔တည္း။ ဤတရားတို႔ကို ျပည့္စံုေစအပ္၊ ေဆာက္တည္ အပ္ကုန္ေသာ အစီးအပြားမဲ့ျခင္း၊ ဆင္းရဲျခင္းငွာျဖစ္၏ ဟူ၍ သင္တို႔ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် သိေသာအခါ ထိုတရားတို႔ကို ပယ္စြန္႔ကုန္ရာ၏။

ဤတရားတို႔ကား အကုသိုလ္တရားတို႔တည္း။ အျပစ္မရွိေသာတရားတို႔တည္း။ ပညာရွိတို႔ ခ်ီးမြမ္းအပ္ေသာ တရားတို႔တည္း။ ဤတရားတို႔ကို ျပည့္စံုေစအပ္၊ ေဆာက္တည္အပ္ကုန္ေသာ အစီးအပြား ျဖစ္ထြန္းျခင္း၊ ခ်မ္းသာျခင္းငွာျဖစ္၏ ဟူ၍ သင္တို႔ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် သိေသာအခါ ထိုတရားတို႔ကို လက္ခံ က်င့္ေဆာင္ကုန္ရာ၏။’

(အဂုၤတၱရနိကာယ္ တိကနိပါတ္ ေကသမုတၱိသုတ္)

“အသင္ ဖတ္ခဲ့ၿပီးသမွ် အားလံုးကို မယံုပါနဲ႔

ကိုယ္တိုင္ လက္ေတြ႕ သိက်င့္ၾကည့္ပါ။”

Next Chapter »