ဌာနစြဲစိတ္
- မိမိမွ မိမိ၊ မိမိ မိသားစုမွ မိသားစု၊ မိမိအသိုင္းအ၀ိုင္းမွ မိမိအသိုင္းအ၀ိုင္း၊ မိမိအလုပ္မွ မိမိအလုပ္၊ စသျဖင့္ တစ္စထက္ တစ္စ အစြဲအလမ္း ႀကီးသြားၿပီး မိမိတစ္ဘက္တည္းကိုသာ ၾကည့္တတ္တဲ့ အတၱစိတ္အမ်ိဳးအစား။
ဌီစိတ္
- ဥပါဒ္-ဌီ-ဘင္ ဆိုတဲ့ စိတ္တစ္ခုရဲ႕ ျဖစ္မႈ၊ တည္မႈ၊ ပ်က္မႈ ျဖစ္စဥ္။ ဥပါဒ္ = ျဖစ္တယ္။ ဌီ = တည္တယ္။ ဘင္ = ပ်က္တယ္ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ထဲက ဌီဆိုတဲ့ စိတ္တည္ရွိခြင့္ဟာ တည္ရွိတယ္ဆို႐ံုေလး၊ တည္ခြင့္ရတဲ့ စိတ္သေဘာ။
ဌာန္က႐ိုဏ္းက်ေသာစိတ္
- စည္းကမ္းနဲ႔အညီ စနစ္တက်၊ ေစ့စပ္ေသခ်ာ၊ ရွင္းလင္း တိက်၊ အံ၀င္ဂြင္က် ေျပာဆို ေနထိုင္တတ္တဲ့ စိတ္အေနအထား။

Next Chapter »