ထြက္ေပါက္ပိတ္ေသာစိတ္
- စိတ္ထဲကို ၀င္လာသမွ် စိတ္ေပါင္းစံုကို လက္ခံၿပီး ခံစားတယ္။ ခံစားမႈတစ္ခုရဲ႕ အရွိန္မကုန္ခင္ ေနာက္ထပ္၀င္လာတဲ့ အာ႐ံုနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ခံစားမႈကို ထပ္ၿပီး ခံစားျပန္တယ္။ ခံစားမႈတစ္ခုရဲ႕ အရွိန္မကုန္ခင္ ေနာက္ထပ္ ေနာက္ထပ္ အဆက္မျပတ္ ၀င္လာတဲ့ စိတ္ေတြရဲ႕ တစ္ခုၿပီးတစ္ခုရဲ႕ ခံစားမႈမ်ိဳးစံုဟာ ေရာေထြးကုန္တယ္။ ခံစားမႈအရွိန္ေတြကို လက္စမသတ္ႏိုင္ေတာ့တဲ့ အခ်ိန္မွာ ခံစားမႈေပါင္းစံု စုျပံဳ က်ပ္ညပ္ၿပီး ထြက္ေပါက္မရွိေတာ့ဘူး။ (လြတ္ေျမာက္ခ်င္ရင္ လက္ရွိထြက္ေပါက္ ပိတ္ေနတဲ့ေနရာကေန ႐ုတ္တရက္ ထြက္လိုက္ပါ။ တစ္စံုတစ္ခုဆီကို အာ႐ံုေရႊ႕လုိက္ပါ။ အာ႐ံုသစ္ေၾကာင့္ မိမိစိတ္က ဘယ္လိုတံု႔ျပန္ေနလဲ? အာ႐ံုသစ္ဆီမွာ မိမိစိတ္ေရာက္ေနလား? မိမိက ဘာကိုသိေနၿပီလဲ?)
(မိမိအသိထားထားတဲ့ေနရာမွာ မိမိအသိရွိေနရဲ႕လား? စတဲ့ မိမိစိတ္ကို မိမိ ျပန္စစ္ေဆးတဲ့ အလုပ္သစ္တစ္ခု လုပ္ခိုင္းလုိက္ ပါ။ မိမိစိတ္က အလုပ္သစ္တစ္ခုကို လုပ္ခြင့္ရသြားလို႔ ရွိရင္ ထြက္ေပါက္ထဲက လြတ္ေျမာက္ၿပီးသား ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။)
ထြင္းေဖာက္သိေသာစိတ္
- သိစရာမွန္သမွ်အားလံုးကို ဆရာမပါ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ကိုယ္ပိုင္ဉာဏ္နဲ႔ အႂကြင္းအက်န္မရွိ အကုန္အစင္ ထိုးထြင္း၍ ထြင္းေဖာက္ သိျမင္ေတာ္မူတဲ့ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ စိတ္အသိဉာဏ္ ပညာေတာ္။
ထြန္႔ထြန္႔လူးစိတ္
- လိုခ်င္တပ္မက္စိတ္အရွိန္ ျပင္းထန္လြန္ကဲသြားရင္၊ ေပ်ာ္ရႊင္တက္ႂကြမႈအရွိန္ ျပင္းထန္လြန္ကဲသြားရင္ ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုး လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ျဖစ္သြားတဲ့အထိ ဣေျႏၵပ်က္စီးသြားတဲ့ စိတ္အေနအထား။
ထြန္းေပါက္ေသာစိတ္
- ထိုင္ေနတဲ့သူဟာ ဘယ္ေနရာကိုမွ မေရာက္ဘူး။ ဘာမွမလုပ္တဲ့သူဟာ ဘာမွျဖစ္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ထြန္းကားတယ္၊ ထူးခၽြန္တယ္၊ ထြန္းေပါက္တယ္ဆိုတာ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့သူေတြကို ဂုဏ္ျပဳဖို႔ေစာင့္ေနတဲ့ စိတ္ဆုတံဆိပ္ေတြပဲ။

Next Chapter »