ဘြားခနဲသိလိုက္ေသာစိတ္
- စိတ္ကိုေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္ေနရင္း သတိဆိုတာ သတိအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတဲ့စိတ္တစ္ခုကို အဆက္မျပတ္ အမွတ္ရ ေပးေနရတာပါလားလို႔ ဘြားခနဲ သိလိုက္တယ္။ ဖႆဆိုတဲ့ အာ႐ံုနဲ႔စိတ္နဲ႔ စိတ္ခ်င္းထိေတြ႕ေနျခင္းဟာ အဆက္မျပတ္ ဆက္တိုက္ ထိေတြ႕ေနတာပါလားလို႔ ဘြားခနဲ သိလိုက္တယ္။ ခံစားမႈဆိုတာ စိတ္ထဲမွာ တစ္ခ်ိန္လံုး တစ္ခုမဟုတ္တစ္ခု ဆက္တိုက္ျဖစ္ေနတာပါလားလို႔ ဘြားခနဲ သိလိုက္တယ္။ သိမႈေတြဟာ သိေပးၿပီးတာနဲ႔ ခ်က္ခ်င္း မရွိေတာ့ဘဲ ေနာက္ထပ္သိေပးမႈေတြ ဆက္တိုက္ျဖည့္စြက္ၿပီး အဆက္မျပတ္ သိေပးေနရတာပါလားလို႔ ဘြားခနဲ သိလုိက္တယ္။ လံႈ႕ေဆာ္တိုက္တြန္းတဲ့ ေစတသိက္ဟာ သိစရာကို သိေပးေနရတဲ့အသိနဲ႔ သတိထားေပးရတဲ့ စိတ္ေတြကို အလုပ္လုပ္ျဖစ္ေအာင္ အဓိကအက်ဆံုး အသံုးခ်ေနရတဲ့ တိုက္တြန္းလံႈ႕ေဆာ္စိတ္ ျဖစ္ေနတာကို ဘြားခနဲသိလိုက္တယ္။ သတိကို အက်င့္စ႐ိုက္ျဖစ္သြားတဲ့အထိ ထပ္ကာတလဲလဲ အားထုတ္ႏိုင္ရင္ တစ္ခါတေလ မိမိက မလုပ္ျဖစ္ေတာင္ သတိကအက်င့္ပါၿပီး သိစရာကို သိေပးေနတာ ဘြားခနဲ သိလိုက္တယ္။ သိမွတ္စရာအာ႐ံုနဲ႔ သိမွတ္ေနတဲ့အသိနဲ႔ ႏွစ္ခုလံုး အခ်ိဳးညီညီ ေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆင့္ အတြဲလိုက္ သာသာေလး ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ေနတာကို သိမွန္းသိေနတဲ့ အသိကို ဘြားခနဲ ေတြ႕လိုက္တယ္။
ဘြင္းဘြင္းရွင္းရွင္းစိတ္
- လုပ္ခ်င္လို႔လုပ္ၿပီဆိုရင္ေတာ့့ ဘာမွလာေျပာမေနနဲ႔ေတာ့! သူေဌး! အိမ္ျပန္ၿပီးသာ အနားယူ။ အလုပ္မၿပီးမခ်င္း မနားဘူး။ မစားဘူး။ မခိုဘူး။ မကပ္ဘူး။ ဘြင္းဘြင္းပဲ။ မလုပ္ခ်င္လို႔ ထိုင္ေနရင္ေတာ့ ဘာမွလာမခိုင္းနဲ႔ မလုပ္ဘူး။ ရွင္းရွင္းပဲ။

Next Chapter »