သညာေစတသိက္က ေမြးရာပါခႏၶာကိုယ္နဲ႔ အတူတူပါလာတဲ့ မွတ္သားတဲ့စိတ္၊ သတိေစတသိက္က သီးသန္႔ တည္ေဆာက္ရတဲ့ မေမ့တဲ့စိတ္။ မတူဘူး။

စိတ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ေနသူေတြအားလံုးရဲ႕ အဓိကအက်ဆံုး အားထုတ္ တည္ေဆာက္ေနၾကတာ သတိရွိဖို႔ပဲ။

သတိစိတ္ ရွိတယ္၊ မရွိဘူး။ တစ္ခ်ိန္လံုး သတိထားေနရတယ္။

သတိစိတ္က အလုပ္လုပ္တယ္၊ မလုပ္ဘူး၊ အျမဲတမ္း စစ္ေဆးေနရတယ္။

သတိစိတ္ကို တည္ေဆာက္တဲ့ေနရာမွာ မိမိဘက္က သတိစိတ္အျဖစ္ သိမွတ္ထားတဲ့ စိတ္တစ္ခုကို အျမဲတမ္း အမွတ္ရေနတဲ့ စိတ္အလုပ္မ်ိဳး လုပ္ခိုင္းထားရမယ္။

သတိစိတ္အျဖစ္ သိထားတဲ့စိတ္ကို အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ၊

ထပ္ကာတလဲလဲ အမွတ္ရေပးရင္း သတိစိတ္ကို

အက်င့္စ႐ိုက္တစ္ခု ျဖစ္သြားတဲ့အထိ၊

အက်င့္ပါသြားေအာင္ ေလ့က်င့္တည္ေဆာက္ရမယ္။

သတိစိတ္က သတိထားတဲ့အလုပ္ကို တစ္ခ်ိန္လံုး လုပ္ေနေစရမယ္။

သတိထားတဲ့စိတ္က အလုပ္လုပ္ေနရင္

စိတ္ကို ေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္မႈမွာ သတိရွိေနတဲ့ စိတ္ကို

ထင္ထင္ရွားရွား သိႏိုင္တယ္။

သတိရွိတဲ့စိတ္ဟာ

စိတ္အတြင္းထဲက ဗဟိုေနရာမွာ စူးစူးနစ္နစ္၊ ထဲထဲ၀င္၀င္၊

ခိုင္ခိုင္မာမာ၊ တည္ေဆာက္ထားတာ ေသခ်ာရင္

သက္သက္သာသာ ျဖစ္ေနတာကို သိႏိုင္တယ္။ သက္သာတယ္ဆိုတာ စိတ္ဒုကၡ အက်ဥ္းအက်ပ္ထဲက လြတ္ေျမာက္ေနျခင္းပဲ။

ဒါဟာ

သတိရွိေနတဲ့ စိတ္ကို အသိနဲ႔ သိၾကည့္လို႔ရေအာင္ ကိုယ္တိုင္ ကိုယ္က် လက္ေတြ႕ သိက်င့္ ၾကည့္ေနတာပဲ။

ကႀကီး အကၡရာကေန အ အကၡရာအထိ၊

နာမည္ေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ စိတ္အမ်ိဳးအစားေတြထဲက

မျဖစ္သင့္တဲ့ စိတ္ေတြ ျဖစ္ခြင့္ရကုန္တာ သတိလြတ္သြားလို႔ မဟုတ္ဘူးလား?

ျဖစ္သင့္တဲ့ စိတ္ေတြ တည္ေဆာက္လို႔ရတာ သတိရွိလို႔ မဟုတ္ဘူးလား?

မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လွ်ာ၊ ကိုယ္၊ စိတ္ ပစၥည္းေျခာက္ခုရဲ႕ အာ႐ံုေျခာက္ပါးနဲ႔

ခႏၶာကိုယ္နဲ႔ အတူတူပါလာတဲ့ ခံစားစိတ္၊

မွတ္သားစိတ္၊

သိတဲ့စိတ္၊

လံႈ႕ေဆာ္တိုက္တြန္း စိတ္ေတြေၾကာင့္

ျဖစ္ေပၚလာသမွ် စိတ္ေပါင္းမ်ားစြာထဲက ရွိသင့္တဲ့ စိတ္ကို တည္ေဆာက္တဲ့ေနရာမွာ သတိစိတ္ကို အသံုးခ်ရတာ မဟုတ္ဘူးလား?

လူေတြ ဒုကၡေရာက္ေနၾကတာ ခံစားေနၾကလို႔ မဟုတ္ဘူးလား?

အဲဒီ ခံစားတာကို ခံစားျဖစ္ေအာင္

လံႈ႕ေဆာ္တိုက္တြန္းတဲ့စိတ္က ျပဳလုပ္ေပးေနတာ မဟုတ္ဘူးလား?

အဲဒီ လံႈ႕ေဆာ္စိတ္က လုပ္ခြင့္ရသြားတာ သတိလြတ္သြားလို႔ မဟုတ္ဘူးလား?

လူေတြ ေလာဘတႀကီးနဲ႔ လိုခ်င္ေနၾကတာ၊

လိုခ်င္တာကို လိုခ်င္စိတ္ ျဖစ္ေျမာက္သြားေအာင္

လံႈ႕ေဆာ္တိုက္တြန္းတဲ့စိတ္က ျပဳလုပ္ေပးေနတာ မဟုတ္ဘူးလား?

အဲဒီ လံႈ႕ေဆာ္စိတ္က လုပ္ခြင့္ရသြားတာ သတိလြတ္သြားလို႔ မဟုတ္ဘူးလား?

လူေတြ အစြဲအလမ္း ျဖစ္ၿပီး အေသမေျဖာင့္တာ၊

ဘ၀သစ္ေတြ ထပ္တလဲလဲ ျဖစ္ေနတာ၊

စြဲလမ္းစိတ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျဖစ္ေအာင္၊

လံႈ႕ေဆာ္တိုက္တြန္းတဲ့စိတ္က ျပဳလုပ္ေပးေနတာ မဟုတ္ဘူးလား?

အဲဒီ လံႈ႕ေဆာ္စိတ္က လုပ္ခြင့္ရသြားတာ သတိလြတ္သြားလို႔ မဟုတ္ဘူးလား?

ေနရာတကာမွာ ပါေနတဲ့

လံႈ႕ေဆာ္တိုက္တြန္းစိတ္ကို

ထိုက္တန္တဲ့ေနရာမွာ

အသံုးခ်ဖို႔

သတိထားၿပီး အသိဉာဏ္ကို တည္ေဆာက္ရမယ္။

သတိရဲ႕ အေရးႀကီးမႈ၊

အသံုး၀င္မႈကို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

Next Chapter »