• (၂)ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ ၈၉ ေနရာသို႔ ခရီးထြက္ျခင္း

  (intro) ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးမ်ား၏ တရားေတာ္

  Duration:07:45File Size:35,994 KB
 • (1)

  ပဲခူးဦးကိတၱိေက်ာင္းသို႔ႂကြခ်ီျခင္း

  Duration:05:24File Size:25,556 KB
 • (2)

  (၁)မဂၤလာဒံုခရီးစဥ္(၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ဒီဇင္ဘာလ၃ရက္)

  (၂)လပၸတၱာခရီးစဥ္(၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ဒီဇင္ဘာလ၈ရက္)

  (၃)သန္လ်င္ခရီးစဥ္(၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ဒီဇင္ဘာလ၂၂ရက္)

  Duration:08:24File Size:39,642 KB
 • (3)

  (၁)မိုးကုတ္ခရီးစဥ္(၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ဒီဇင္ဘာလ၂၄ရက္-၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ရက္)

  (၂)သန္လ်င္ခရီးစဥ္(၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ရက္-၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ဇန္နဝါရီလ ၃၀ရက္)

  Duration:11:18File Size:53,100 KB
 • (4)

  (၁)ပဲခူးခရီးစဥ္

  (၂) ေရးၿမိဳ႕ခရီးစဥ္

  (၃)သံျဖဴဇရပ္ခရီးစဥ္

  (၄)က်ိဳက္ကၡမီခရီးစဥ္

  (၅)ထင္း႐ွဴးေက်းရြာခရီးစဥ္

  Duration:07:05File Size:33,383 KB
 • (5)

  ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္း (ဧရာဝတီတိုင္း)ခရီးစဥ္

  Duration:07:45File Size:36,640 KB
 • (6)

  (၁)ေတာင္တြင္းႀကီးခရီးစဥ္

  (၂)သာေကတၿမိဳ႕ခရီးစဥ္

  (၃) ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕ခရီးစဥ္

  Duration:07:04File Size:33,217 KB
 • (7)

  (၁)ဒဂုံေတာင္ခရီးစဥ္

  (၂)ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ခရီးစဥ္

  (၃)စစ္ကိုင္းတိုင္းခရီးစဥ္

  (၄)ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕(ဧရာဝတီတိုင္း)ခရီးစဥ္

  (၅)အိမ္မဲ(ဧရာဝတီတိုင္း)ခရီးစဥ္

  Duration:10:14File Size:48,127 KB
 • (8)

  (၁)သုံးခြခရီးစဥ္

  (၂)ဧရာဝတီတိုင္း(ပန္းတေနာ္)ခရီးစဥ္

  Duration:07:52File Size:37,147 KB
 • (9)

  (၁)ေညာင္တုန္းခရီးစဥ္

  (၂)ဓႏုျဖဴခရီးစဥ္

  (၃)ထားဝယ္ခရီးစဥ္

  Duration:10:56File Size:51,450 KB
 • (10)

  (၁)ထားဝယ္(ေလာင္းလုံၿမိဳ႕ခရီးစဥ္)

  (၂)ဧရာဝတီတိုင္း(မအူပင္ ခရီးစဥ္)

  Duration:10:56File Size:51,450 KB
 • (11)

  (၁)ေကာ့ေသာင္းခရီးစဥ္

  (၂)ထားဝယ္ခရီးစဥ္

  (၃)ေရျဖဴၿမိဳ႕ခရီးစဥ္

  (၄)သန္လ်င္ၿမိဳ႕ခရီးစဥ္

  Duration:10:56File Size:51,450 KB