ခႏၶာငါးပါး၊ ႐ုပ္နာမ္ႏွစ္ပါးရဲ႕ သဘာ၀အရ ျဖစ္ေပၚေနတာေတြကို သဘာ၀အတိုင္း မွတ္သားတာက မွတ္သားမႈ အမွန္။

ငါ့ခႏၶာကိုယ္၊ ငါခံစားတာ၊ ငါမွတ္သားတာ၊ ငါသိတာ၊ ငါလံႈ႕ေဆာ္ တိုက္တြန္းျပဳလုပ္တာလို႔ ငါေခါင္းစဥ္နဲ႔တြဲရင္ မွတ္သားမႈအမွား။

ဆိုေတာ့

အမွန္တရားကို ရွာေဖြသူတိုင္းဟာ ဘယ္ဟာအမွန္၊ ဘယ္ဟာအမွားဆိုတာကို ေရြးခ်ယ္တဲ့ေနရာမွာ

သူေျပာကိုယ္ေျပာေတြကို အလြယ္တကူ ခ်က္ခ်င္း လက္မခံပါနဲ႔။

မယံုပါနဲ႔။

ကိုယ္တိုင္လက္ေတြ႕ သိက်င့္ၾကည့္ပါ။

အမွန္နဲ႔အမွားကို ခြဲျခားၿပီး မွတ္သားႏိုင္ဖို႔လိုတယ္။

ေသခ်ာၿပီး တိက်ဖို႔ လိုတယ္။