(၁၂) သူတစ္ပါးအက်ိဳးစီးပြား ထိခိုက္နစ္နာေအာင္ ရည္ရြယ္ၿပီး လိမ္လည္လွည့္ျဖား မုသားစကားေျပာဆိုျခင္း၊

သူတစ္ပါးအက်ိဳးစီးပြား ယုတ္ေလ်ာ့ေအာင္ ရည္ရြယ္ၿပီး ကုန္းတိုက္စကားေျပာဆိုျခင္း၊

႐ုန္႔ရင္း ၾကမ္းတမ္းတဲ့စကားေတြကို ေအာ္ဟစ္ ဆဲဆိုေျပာဆိုျခင္း၊

အက်ိဳးမရွိဘဲ သိမ္ဖ်င္းၿပီး မမွန္တဲ့စကားေတြကို အခ်ိန္ကုန္ခံ၊ ေ၀းေလး၀ါးလား ေျပာဆိုျခင္း၊

ဒါဟာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအလုပ္နဲ႔ ဆက္ႏြယ္မႈမရွိတဲ့ ၀စီဒုစ႐ိုက္ေလးခုကို ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းသေဘာ

သမၼာ၀ါစာ ေစတသိက္

(၁၃) သူတစ္ပါးအသက္ကို ေသေစလိုတဲ့စိတ္နဲ႔ ရည္ရြယ္ၿပီး သတ္ျဖတ္ျခင္း၊

သူတစ္ပါးမေပးတဲ့ပစၥည္းကို လိုခ်င္တဲ့စိတ္နဲ႔ ရေအာင္ခိုးယူျခင္း၊

အုပ္ထိန္းမႈေအာက္မွာ ရွိေနတဲ့သူ၊ အိပ္ယာရွိေသာ သူတစ္ပါးသားမယားကို အလိုမတူ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္

ေစာ္ကားက်ဴးလြန္ ျပစ္မွားျခင္း၊ ဒါဟာ…

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအလုပ္နဲ႔ ဆက္ႏြယ္မႈမရွိတဲ့ ကာယဒုစ႐ိုက္သံုးခုကို ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းသေဘာ

သမၼာကမၼႏၲ ေစတသိက္

(၁၄) အသက္္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအလုပ္ကို လုပ္တဲ့ေနရာမွာ ကာယဒုစ႐ိုက္သံုးခုနဲ႔ ၀စီဒုစ႐ိုက္ေလးခုကို ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းသေဘာ သမၼာအာဇီ၀ ေစတသိက္

မွတ္ခ်က္ - လိမ္လွည္လွည့္ျဖား မုသားစကားေျပာဆိုရမယ့္ အေနအထား ၾကံဳလာရင္လည္း အသက္နဲ႔လဲၿပီး မေျပာျဖစ္ေအာင္ ေရွာင္ၾကဥ္လိုက္ျခင္းဟာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအလုပ္နဲ႔ မပတ္သက္ရင္ သမၼာ၀ါစာ၊

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအလုပ္နဲ႔ သက္ဆိုင္ေနရင္ သမၼာအာဇီ၀။

သူတစ္ပါးအသက္ သတ္ရမယ့္အခ်ိန္၊ သူတစ္ပါးပစၥည္း ခိုးဖို႔ၾကံဳလာတဲ့အခ်ိန္၊

သူတစ္ပါးသားမယားကို ျပစ္မွားက်ဴးလြန္ေတာ့မယ့္အခ်ိန္ေတြနဲ႔ ၾကံဳလာရင္လည္း အသက္နဲ႔လဲၿပီး မျပဳလုပ္ဘဲ ေရွာင္ၾကဥ္လိုက္ျခင္းဟာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း အလုပ္နဲ႔မပတ္သက္ရင္ သမၼာကမၼႏၲ၊

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအလုပ္နဲ႔ သက္ဆိုင္ရင္ သမၼာအာဇီ၀။

ဒီစည္းကမ္းခ်က္ေတြနဲ႔ အညီ မိမိစိတ္ကို ပူးကပ္ျခယ္လွယ္ေနတဲ့ ေစတသိက္ေတြကို

မိမိတည္ေဆာက္ႏိုင္သလား?

ေစတသိက္ေတြရဲ႕ ျခယ္လွယ္ျခင္းကို အ႐ံႈးေပးလိုက္ရသလား?

မိမိစိတ္ကို မွီၿပီး ေကာင္းေအာင္ျခယ္လွယ္တဲ့ ေစတသိက္ ၁၄ခုနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မိမိစိတ္ကို အျမဲတမ္း စစ္ေဆးၾကည့္ပါ။

Next Chapter »