(၈) ၀ိတက္

ၾကံစည္တဲ့သေဘာ၊ စိတ္ကူးျခင္း၊ စဥ္းစားျခင္းသေဘာေတြဟာ ၀ိတက္ ေစတသိက္ပဲ။

ဒီ၀ိတက္ ေစတသိက္ဟာ ေကာင္းတဲ့ကုသိုလ္စိတ္မွာေရာ၊ မေကာင္းတဲ့အကုသိုလ္စိတ္မွာပါ စိတ္ႏွစ္မ်ိဳးလံုးမွာ ၀င္ေရာက္ ျခယ္လွယ္တဲ့ ေစတသိက္အမ်ိဳးအစားပဲ။

(၁) ကာမဂုဏ္အာ႐ံုျဖစ္တဲ့ ပစၥည္းေျခာက္ခုနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လိုလိုခ်င္ခ်င္ ခံစားႏိုင္ဖို႔ ၾကံစည္စိတ္ကူး စဥ္းစားေနတာဟာ ေလာဘစိတ္ တြဲၿပီးပါေနလို႔ ကာမ၀ိတက္ ေစတသိက္တဲ့။

(၂) သူတစ္ပါးေတြကို ပ်က္စီးေစခ်င္တဲ့ စိတ္နဲ႔ စဥ္းစားေနတာမ်ိဳး၊ သူတစ္ပါးေတြထဲက မေက်နပ္တဲ့သူကို ေသသြားရင္ ေကာင္းမယ္လို႔ ေသေစခ်င္တဲ့ စိတ္နဲ႔ ၾကံစည္ေနတာမ်ိဳးဟာ ေဒါသစိတ္ပါေနလို႔ ဗ်ာပါဒ ၀ိတက္ ေစတသိက္တဲ့။

(၃) သူတစ္ပါးကို ညႇင္းဆဲ ႏွိပ္စက္ခ်င္လို႔ ၾကံစည္ေနတာမ်ိဳး၊ သူတစ္ပါးကို ဒုကၡေရာက္ေအာင္ လုပ္ခ်င္တဲ့စိတ္နဲ႔ စဥ္းစားေနတာဟာ ေဒါသစိတ္ပါေနလို႔ ၀ိဟိ`ံသ၀ိတက္ ေစတသိက္တဲ့။

မိမိရဲ႕စိတ္ထဲမွာ မေကာင္းတဲ့အကုသိုလ္စိတ္(၁,၂,၃) ၀ိတက္သံုးခု ေပၚေနတယ္ဆိုရင္ မိမိဟာ မွားယြင္းစြာ ေဖာက္ျပန္ေနတဲ့ စိတ္၀င္ေရာက္ေနတာကို မဖယ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့လို႔ပဲ။

(၄) တဏွာ ေလာဘစိတ္ေတြ မရွိေအာင္၊ ကိေလသာစိတ္ေတြ မရွိေအာင္၊ ကာမဂုဏ္အာ႐ံုေတြကို လိုလားေနတဲ့စိတ္ေတြ မရွိေအာင္၊ အကုသိုလ္စိတ္ေတြ မရွိေအာင္၊ ဖယ္ရွားတဲ့စိတ္ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ဖို႔ ၾကံစည္ စိတ္ကူး စဥ္းစားေနတာဟာ ေနကၡမၼ၀ိတက္ ေစတသိက္တဲ့။

(၅) သူတစ္ပါးခ်မ္းသာေစခ်င္လို႔ ခ်မ္းသာေအာင္ အၾကံေပး ကူညီျပဳလုပ္ေပးဖို႔ ၾကံစည္စိတ္ကူး စဥ္းစားေနတာဟာ အဗ်ာပါဒ ၀ိတက္ ေစတသိက္တဲ့။

(၆) ဒုကၡိတ သတၱ၀ါေတြကို ဒုကၡကလြတ္ေအာင္ ကူညီဖို႔ ၾကံစည္စိတ္ကူး စဥ္းစားေနတာဟာ က႐ုဏာ စိတ္ေတြပါေနလို႔ အ၀ိဟိ`ံသာ ၀ိတက္ ေစတသိက္။