စိတ္ကိုေကာင္းေအာင္ ျခယ္လွယ္တဲ့ ေစတသိက္မ်ား

(၁) အမွန္ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္းကိုသာ ယံုၾကည္တဲ့ သဒၶါ ေစတသိက္

စိတ္ကိုေကာင္းေအာင္ ပံ့ပိုးေပးတဲ့ ေစတသိက္ျဖစ္လို႔

ဒီသဒၶါေစတသိက္က လူေတြဆီမွာ ရွိသင့္တဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစားပဲ။

ကံ ကံရဲ႕အက်ိဳးကို အမွန္တကယ္ ရွိတဲ့အေၾကာင္းအရာအျဖစ္ ယံုၾကည္တဲ့ သဒၶါစိတ္အစစ္။

စိတ္ကိုၾကည္လင္ေအာင္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးတဲ့သေဘာဟာ သဒၶါေစတသိက္

အတိတ္ကာလ၊

ပစၥဳပၸန္ကာလ၊

အနာဂတ္ကာလ ဆိုတဲ့ အခ်ိန္ေတြရဲ႕ ရွိႏွင့္ၿပီးသား သဘာ၀နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး၊

အခ်ိန္သံုးခုရဲ႕ မွန္ကန္တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကို ယံုၾကည္တဲ့ သဒၶါအစစ္၊

သဒၶါသေဘာက ကုသိုလ္အစစ္

သဒၶါအစစ္လို႔ဆိုေနေတာ့ သဒၶါအတုလည္း ရွိေနတဲ့သေဘာျဖစ္လာတယ္။

ဟုတ္တယ္။

အယူအဆမွားေနတာကို ယံုၾကည္ျခင္းဟာ သဒၶါနဲ႔ရာဂ ေရာေနတယ္။

လူတစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ခ်စ္ခင္၊ ၾကင္နာျခင္းအေပၚမွာ အေျခခံတဲ့သေဘာက ရာဂ(ေပမ)၊

သံေယာဇဥ္နဲ႔ ခ်စ္ျခင္းသေဘာေတြ ပါေနရင္ သဒၶါအတု၊