ဤသို႔ ထင္ေပၚလာသည့္အတြက္ ဘ၀င္စိတ္သည္ အေျခအေနပ်က္၍ လႈပ္ရွားသကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားသည္။

ဗုဒၶအဘိဓမၼာသေဘာအရ ဘ၀င္စိတ္သည္ ကံ - ကမၼနိမိတ္၊ ဂတိနိမိတ္ (၃)ပါးတြင္ တစ္ပါးပါးကို အာ႐ံုျပဳေန၊ ယူေနေသာ သေဘာရွိ၍ ထိုသို႔အာ႐ံုျပဳေန၊ ယူေနေသာ အေျခအေနမွ ထင္လာေသာ အာ႐ံုသစ္ေၾကာင့္ ျပဳေနဆဲ၊ ယူေနဆဲ အာ႐ံုကို စြဲျမဲစြာလည္း မယူႏိုင္။ လႊတ္လည္း မလႊတ္ေသးဘဲ ပင္ကိုသေဘာမွ ေဖာက္ျပားကာ လႈပ္ရွားသကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္။

မ်က္စိ၌ ထင္လာေသာ အဆင္းအာ႐ံုကို ႏွလံုးသြင္းေတာ့မလိုလို ျဖစ္လာသည္။

ဤကဲ့သို႔ျဖစ္ေသာ ဘ၀င္စိတ္ကို ‘ဘ၀ဂ္စလန’ ဟုေခၚေလသည္။

အထက္ပါကဲ့သို႔ အဆင္းအာ႐ံုကို ႏွလံုးသြင္းေတာ့မလိုလိုျဖစ္ေသာ ဘ၀ဂ္စလနစိတ္ ခ်ဳပ္သြားေသာအခါ ေနာက္ဘ၀င္စိတ္ တစ္ခု ျဖစ္လာျပန္သည္။

ထိုဘ၀င္စိတ္သည္ ပထမစိတ္ေတြထက္ ပိုၿပီး အေျခပ်က္လာသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ထိုဘ၀င္စိတ္ ခ်ဳပ္သြားေသာအခါတြင္မူ ေနာက္ထပ္ ဘ၀င္စိတ္ ျဖစ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့ဘဲ ျပတ္စဲသြားသည္။

ထိုသို႔ျပတ္စဲသြားေသာ စိတ္ကို ‘ဘ၀ဂ္ုပေစၧဒ’ ဟုေခၚသည္။

ထိုသို႔ ျပတ္စဲသြားေသာစိတ္ ဘ၀ဂ္ုပေစၧဒ ျဖစ္ၿပီးေနာက္ မ်က္စိ၌ ထင္ေပၚလာေသာအဆင္းကို “မည္သို႔မ်ားနည္း” ဟု ဆင္ျခင္သကဲ့သို႔ စိတ္သည္ ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ထိုစိတ္ကို အာ၀ဇၨန္း စိတ္ဟုေခၚသည္။

ဤသို႔ ဆင္ျခင္သကဲ့သို႔ျဖစ္ေသာ အာ၀ဇၨန္းစိတ္သည္ မ်က္စိ၌ ထင္ေပၚလာေသာ အဆင္းကိုသာမက အျခားအျခားေသာ နား၊ ႏွာ ေခါင္း၊ လွ်ာ၊ ကိုယ္ အစရွိသည့္ အာ႐ံုခံ ဒြါရတို႔၌ ဆင္ျခင္သကဲ့သို႔ ျပဳတတ္ေသာ သေဘာရွိေသာေၾကာင့္ အာ၀ဇၨန္းစိတ္ကို ပဥၥဒြါရ၀ဇၨန္းစိတ္ ဟုလည္း ေခၚေပေသးသည္။

ဆင္ျခင္သကဲ့သို႔ျဖစ္ေသာ အာ၀ဇၨန္းစိတ္ ခ်ဳပ္သြားေသာအခါ မ်က္စိ၌ ထင္ေပၚေနသည့္အဆင္းကို ျမင္ေသာ စကၡဳ၀ိညာဥ္စိတ္ ျဖစ္သည္။

ထိုစကၡဳ၀ိညာဥ္စိတ္ ခ်ဳပ္ပ်က္သြားေသာအခါ ထိုျမင္ရသည့္အဆင္းကို လက္ခံအာ႐ံုျပဳေသာစိတ္ သမၸဋိစၧိဳန္းစိတ္ ျဖစ္သည္။

ထိုလက္ခံအာ႐ံုျပဳေသာ သမၸဋိစၧိဳန္းစိတ္ ခ်ဳပ္ပ်က္သြားေသာအခါ ထိုအာ႐ံုကိုပင္ စံုစမ္းေသာစိတ္ သႏၲီရဏစိတ္ ျဖစ္သည္။

ထို သႏၲီရဏစိတ္ ခ်ဳပ္ပ်က္သြားေသာအခါ ဆံုးျဖတ္ေသာစိတ္ ၀ုေ႒ာစိတ္ ျဖစ္သည္။

၀ုေ႒ာစိတ္ ဆိုသည္မွာ အာ႐ံုကို ေကာင္းသည္၊ ဆိုးသည္ စသျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေသာ စိတ္သေဘာကို ဆိုလိုပါသည္။