ဘ၀င္စိတ္ ျဖစ္ေနရာမွ အကယ္၍

ျမင္စရာအဆင္းသည္ မ်က္စိ၌ ထိေတြ႕လွ်င္ ျမင္သိစိတ္အစဥ္ (စကၡဳဒြါရ၀ီထိ) ျဖစ္သည္။

ၾကားစရာအသံသည္ နား၌ ထိေတြ႕လွ်င္ ၾကားသိစိတ္အစဥ္ (ေသာတဒြါရ၀ီထိ) ျဖစ္သည္။

အနံ႔သည္ ႏွာေခါင္း၌ ထိေတြ႕လွ်င္ အနံ႔ႏွင့္ဆိုင္ေသာ စိတ္အစဥ္ (ဃာနဒြါရ၀ီထိ) ျဖစ္သည္။

စားစရာအရသာက လွ်ာ၌ ထိေတြ႕လွ်င္ အရသာသိစိတ္အစဥ္ (ဇိ၀ွါဒြါရ၀ီထိ) ျဖစ္သည္။

အေတြ႕အထိအာ႐ံုက ကိုယ္၌ ထိေတြ႕လွ်င္ ထိသိသည့္ စိတ္အစဥ္ (ကာယဒြါရ၀ီထိ) ျဖစ္သည္။

မေနာဒြါရ၌ ဓမၼာတို႔ ထိေတြ႕လွ်င္ စိတ္ကူးၾကံစည္သိသည့္ စိတ္အစဥ္ (မေနာဒြါရ၀ီထိ) ျဖစ္သည္။

ဤအစဥ္ေျခာက္မ်ိဳးကို ၀ီထိေျခာက္မ်ိဳးဟု ေခၚေလသည္။

ဤ၀ီထိေျခာက္မ်ိဳးအနက္ ျမင္သိစိတ္အစဥ္ (ျမင္၀ီထိ) ျဖစ္ပံုမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။

လူ၏ မ်က္စိအၾကည္႐ုပ္ (စကၡဳပသာဒ) သည္စိတ္၏ ျဖစ္တည္ပ်က္ (ဥပါဒ္-ဌီ-ဘင္) ခဏတိုင္း၊ ခဏတိုင္း၌ အသစ္ အသစ္တို႔ အဆက္မျပတ္ ျဖစ္ပ်က္လ်က္ရွိသည္။

စိတ္ခဏ (၁၇) ခ်က္မွ် ရွည္ၾကာသည့္ အၾကည္ပေဒသာ႐ုပ္တို႔သည္ ခဏမလပ္ ျဖစ္ပ်က္လ်က္ ရွိၾကသည္။ ျမင္စရာ အဆင္း႐ုပ္မ်ားသည္လည္း ခဏမစဲ ျဖစ္ပ်က္လ်က္ရွိၾကသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ဆက္တိုက္ ျဖစ္ပ်က္ေနၾကေသာ ႐ုပ္မ်ားအနက္မွ တစ္စံုတစ္ရာေသာ အဆင္း႐ုပ္ႏွင့္ မ်က္စိအၾကည္႐ုပ္တို႔သည္ တစ္ၿပိဳင္တည္း ျဖစ္ၾကသည္။

သို႔ရာတြင္ ႐ုပ္ဟူသည္ ျဖစ္ဆဲခဏတြင္ အားမေကာင္းေသးရကား မ်က္စိအၾကည္႐ုပ္ႏွင့္ အဆင္း႐ုပ္တို႔၏ ျဖစ္ဆဲခဏ ဘ၀င္စိတ္ တစ္ႀကိမ္ခန္႔ အတြင္း၌ မ်က္စိႏွင့္ အဆင္းတို႔ အခ်င္းခ်င္း မတိုက္ဆိုင္မိၾကေသး။ ‘မ်က္စိအၾကည္ထဲ၌ အဆင္းရိပ္ မထင္ေပၚေသး’ ဟု ဆိုလိုသည္။

႐ူပါ႐ံုစေသာ အာ႐ံုငါးပါးသည္ စကၡဳပသာဒ စေသာ (၅) ဒြါရ၌ ထင္လာသည့္အခါ ျဖစ္လွ်င္ျဖစ္ခ်င္း မထင္ႏိုင္ေသး။

႐ုပ္တို႔မည္သည္ ဌီအခိုက္၌သာ အားရွိ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ အားအေကာင္းဆံုး ႐ူပါ႐ံုသည္ အၾကည္လင္ဆံုး စကၡဳပသာဒ၌ ထင္ရေသာ္လည္း အနည္းဆံုး စိတၱကၡဏ (စိတ္တစ္ခဏ) တစ္ခ်က္ခန္႔ လြန္ၿပီးေနာက္ ဌီသို႔ေရာက္မွ ထင္လာႏိုင္သည္။”

(အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ အေျချပဳသၿဂိဳဟ္ စာ - ၁၉၀)

မ်က္စိ၌ အဆင္း မထင္ေသးမီ လြန္သြားေသာ (၀ါ) ခ်ဳပ္ကြယ္သြားေသာ ဘ၀င္စိတ္ကို အတီတဘ၀င္ ဟုေခၚသည္။

(အဆင္း ႐ူပါ႐ံုသည္ စကၡဳပသာဒ၌ ထင္လာသည့္အခါ ထိုအဆင္း႐ူပါ႐ံုသည္ စိတ္တစ္ခဏ၊ တစ္ခ်က္ခန္႔ကာလကို ေက်ာ္လြန္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ရကား ထိုလြန္ခဲ့ရာကာလ၌ ျဖစ္ေသာ ဘ၀င္စိတ္ကို လြန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ ဘ၀င္ (အတီတဘ၀င္) ဟု ေခၚရျခင္းျဖစ္သည္။

အတီတဘ၀င္ စိတ္ခ်ဳပ္သြားသည့္ေနာက္ ဘ၀င္စိတ္တစ္ခု ဆက္၍ ျဖစ္ျပန္သည္။

ထိုဘ၀င္စိတ္ ျဖစ္ဆဲခဏ၌ ေစာေစာက ျဖစ္ေပၚၿပီး အသင့္ရွိေနေသာ အဆင္း႐ူပါ႐ံုႏွင့္ မ်က္စိသည္ တိုက္ဆိုင္မိၾကသည္။ (၀ါ) မ်က္စိထဲ၌ အဆင္းရိပ္က်လာသည္။) (ထင္ေပၚလာသည္ဟုဆိုလိုပါသည္။)