ပိုက္ဆံက အသံုး၀င္သလို၊

ပိုက္ဆံရွာတဲ့ေနရာမွာ အသိနဲ႔ သတိကလည္း အသံုး၀င္မွာပါ။

အခ်ိန္ဆိုတာ လူသားအားလံုးရဲ႕ သက္တမ္းပဲ။

အခ်ိန္နဲ႔တည္ေဆာက္ထားတဲ့ မိမိဘ၀အတြက္

ျဖစ္ၿပီးတာေတြ ေမ့လိုက္။ ျဖစ္တဲ့နည္းနဲ႔ ေမ့လိုက္ပါ။

ျဖစ္ၿပီးသားေတြ ျပန္ေတြးေနတာ လူမိုက္။

(လူေတာ့လူပဲ၊ ဒါေပမယ့္ လူအတု)

မျဖစ္ေသးတာေတြ စဥ္းစား၊ စိတ္ကူးယဥ္ေနတာ အေခ်ာင္သမား။

(လူေတာ့လူပဲ၊ ဒါေပမယ့္ လူအတု)

လက္ရွိအခ်ိန္နဲ႔ တစ္ေျပးညီ အခ်ိန္ကို အသံုးခ် အားထုတ္လႈပ္ရွားေနမွသာ

လူပီသတဲ့ လူအစစ္။

Next Chapter »