(၉) ၀ိစာရ

အာ႐ံုတစ္ခုကို အထပ္ထပ္ အခါခါ သံုးသပ္ျခင္းသေဘာ ၀ိစာရ ေစတသိက္

၀ိစာရ ဆိုတဲ့ ေစတသိက္ကေတာ့ ၾကံစည္ စဥ္းစားေနတဲ့

၀ိတက္အစြမ္းေၾကာင့္ ေရာက္ရွိေနတဲ့ အာ႐ံုကို မလြတ္တမ္း ထပ္ကာ ထပ္ကာ အာ႐ံုျပဳတဲ့သေဘာ ရွိတယ္တဲ့။

အဲဒါေၾကာင့္ မိမိေရြးခ်ယ္တဲ့ ၾကံစည္မႈက မွန္ဖို႔လိုတယ္။

မွန္ရင္ အာ႐ံုကို မလြတ္တမ္း ထပ္ကာ ထပ္ကာ သံုးသပ္တဲ့

၀ိစာရရဲ႕ အစြမ္းေၾကာင့္ ၾကံစည္မႈက အားေကာင္းလာမယ္။ ၀ိစာရကို

ထိုက္ထိုက္တန္တန္ အသံုးခ်ႏိုင္ရင္ ၀ိစာရရဲ႕ ထပ္ကာ ထပ္ကာ သံုးသပ္တဲ့ စိတ္အစြမ္းေၾကာင့္

မိမိတည္ေဆာက္ေနတဲ့ စိတ္အသိကို အားေကာင္းလာေစမွာပဲ။

(၁၀) အဓိေမာကၡ

ဆံုးျဖတ္ျခင္းသေဘာ အဓိေမာကၡ ေစတသိက္၊

တစ္ခုခုကို လုပ္ခ်င္၊ ကိုင္ခ်င္၊ ေျပာခ်င္ ျဖစ္ေနတဲ့အခါမွာ အာ႐ံုတစ္ခုခုကို မွန္လား၊ မွားလား ေ၀ဖန္ဆင္ျခင္ သံုးသပ္ေနတဲ့အခါမွာ

ေနာက္ဆံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ျခင္းသေဘာ။

ေကာင္းတဲ့အလုပ္ကိုပဲ လုပ္လုပ္၊ မေကာင္းတဲ့အလုပ္ကိုပဲ လုပ္လုပ္၊

ဒီလိုပဲ ျဖစ္ေစရမယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္မွသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ျဖစ္သြားတဲ့သေဘာ၊

အကုသိုလ္ ဒုစ႐ိုက္အလုပ္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ဒါနသီလ ေကာင္းမႈကို လုပ္တဲ့ေနရာမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္

ဒီအဓိေမာကၡရဲ႕ သေဘာ ဆံုးျဖတ္လိုက္မွသာ အထေျမာက္သြားတဲ့သေဘာ

သူတစ္ပါးက လိမ္တာကို ယံုမိတာကေတာ့ အဓိေမာကၡရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွား