(၄) ေစတနာ

ျမင္သမွ်၊ ၾကားသမွ်စတဲ့ အာ႐ံုေျခာက္ပါးေၾကာင့္

သြားလာ၊ လႈပ္ရွား ေျပာဆို ေနထိုင္ စားေသာက္ စတာေတြ အကုန္လံုးကို လုပ္ခ်င္ရင္ လုပ္ျဖစ္ေအာင္၊ မလုပ္ခ်င္ရင္ မလုပ္ျဖစ္ေအာင္

ေစတနာ ေစတသိက္က လံႈ႕ေဆာ္တိုက္တြန္း ျပဳလုပ္ေပးတတ္တယ္။

ျဖစ္ေပၚေစတယ္။

ၿပီးေျမာက္ေစတယ္။

စိတ္နဲ႔အတူ ျဖစ္ခဲ့ၾကတဲ့ စိတ္ေစတသိက္ေတြကို ေစ့ေဆာ္ေပးျခင္းဟာ ေစတနာေစတသိက္ရဲ႕ အလုပ္ပဲ။

အျမန္ဆံုး ၿပီးေစရမယ့္ကိစၥေတြကို စဥ္းစားတဲ့အခါမွာ ေစတနာေစတသိက္ရဲ႕ လံႈ႕ေဆာ္တိုက္တြန္းမႈဟာ ထင္ထင္ရွားရွား သိသာေစတယ္။

ေစတနာ ေစတသိက္ရဲ႕ စြမ္းအားအရည္အခ်င္းေတြက ေကာင္းတဲ့ကိစၥကို လုပ္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာေရာ၊

မေကာင္းတဲ့ကိစၥကို ေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာပါ ေပၚလာတဲ့အာ႐ံုကို ေစ့စပ္ေပးတတ္တယ္။

ႏႈိးေဆာ္ေပးတတ္တယ္။ လံႈ႕ေဆာ္တိုက္တြန္းေပးတတ္တယ္။

အားထုတ္တတ္တယ္၊ ျပဳလုပ္တတ္တယ္၊ ၿပီးေစတတ္တယ္၊ စီရင္တတ္တယ္၊ စီမံတတ္တယ္။

ႏွလံုးသြင္းတာ မွားမွားမွန္မွန္ ေစတနာေစတသိက္က ျပဳလုပ္ဖို႔ တိုက္တြန္းၿပီးသား ျဖစ္ေနၿပီ။

လံႈ႕ေဆာ္တိုက္တြန္းတဲ့ စိတ္ေတြကို အသံုးခ်ဖို႔ လံႈ႕ေဆာ္တိုက္တြန္းတတ္တဲ့ ေစတသိက္ေတြရဲ႕သေဘာကို သိနားလည္ဖို႔ လိုတယ္။

မွီရာ႐ုပ္နဲ႔ အာ႐ံုေတြရွိေနလို႔ ဘာပဲလုပ္လုပ္ လုပ္ျဖစ္သြားေအာင္

အဲဒီလံႈ႕ေဆာ္တိုက္တြန္း ျပဳလုပ္ေပးတဲ့
ေစတသိက္က ႏိႈးေဆာ္ေနတာပဲ။

ကိစၥတစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ ေစတနာညံ့ေနရင္
စိတ္လည္းမပါေတာ့ဘူး။

တျခားစိတ္ေတြလည္း အားေလ်ာ့ကုန္တယ္။

ေစတနာထက္သန္ရင္ တျခားေစတသိက္ေတြပါ ထက္သန္ၿပီး ခႏၶာကိုယ္ပါ တက္ႂကြလန္းဆန္းလာတယ္။

ေစတနာဆိုတာ ကံလို႔ ျမတ္စြာဘုရားက
ေဟာေတာ္မူတယ္တဲ့။

ကံ ကံရဲ႕အက်ိဳးဟာ ေစတနာေစတသိက္ရဲ႕ ျပဳလုပ္မႈ ကံပဲတဲ့။

ေစတနာေကာင္းရင္ ကံေကာင္းမယ္၊ ေစတနာည့ံရင္ ကံည့ံမယ္။