ဤေစတသိက္မ်ား ထင္ရွားေအာင္ ေရးသားရေသာ ေကာင္းမႈပဋိပတ္ အက်င့္ျမတ္ေၾကာင့္

ဤက်မ္းကို ၾကည့္႐ႈသူတို႔ ကုသိုလ္ကိစၥ ထက္သန္တဲ့ ဆႏၵ ၀ီရိယ ထက္သန္တဲ့ ေစတနာထားႏိုင္ပါေစလို႔

ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး က႐ုဏာ၊ ေမတၱာ၊ ေစတနာကို ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဆႏၵအတိုင္း သိရွိနားလည္ ပြားမ်ား အားထုတ္ခြင့္ ရရွိခဲ့ပါတယ္။

သိစရာရွိတာေတြကို သိခြင့္၊ က်င့္ၾကံအားထုတ္ခြင့္ ရရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္လည္း ရရွိတဲ့ အသိဉာဏ္ကို တိုင္တည္ၿပီး ျမတ္စြာဘုရားကို အာ႐ံုျပဳ ပူေဇာ္ပါတယ္။

က်င့္ခြင့္၊ ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ခြင့္ရတဲ့ ကုသိုလ္အေပါင္းကိုလည္း ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးကို အာ႐ံုျပဳၿပီး ပူေဇာ္ ကန္ေတာ့ပါတယ္။

ေနာက္ထပ္လူသားအားလံုးကိုလည္း ထပ္ဆင့္ ျဖန္႔ေ၀ ကုသိုလ္ျပဳပါတယ္။

ဤကုသိုလ္အေပါင္းေၾကာင့္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဆႏၵအတိုင္း ျဖစ္ေလရာ ဘ၀တိုင္းမွာ သမၼာဆႏၵ၊ ၀ီရိယနဲ႕ပုညေကာင္းမႈအစုစုကို ဆႏၵရွိတဲ့အတိုင္း ျပဳႏိုင္ပါေစ။

ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးရဲ႕ အဆက္အသြယ္ ႀကီးငယ္တို႔သည္လည္း ပါရမီကိစၥ အ၀၀မွာ ထက္ျမက္တဲ့ ေစတနာနဲ႔ သမၼာဆႏၵ ၀ီရိယရွင္ေတြခ်ည္း ျဖစ္ၾကပါေစလို႔

ဦးညြတ္စြာ ဆႏၵျပဳပါတယ္။

Next Chapter »