ဖႆ ေစတသိက္ ျဖစ္ခြင့္ရတာ အာ႐ံုေျခာက္ပါးေၾကာင့္

ခံစားမႈ ေ၀ဒနာ ေစတသိက္ ျဖစ္ေပၚလာတာ ဖႆ အဆင့္မွာ မျဖတ္လို႔

စိတ္ထဲကို စိတ္တစ္ခု ၀င္လာတာနဲ႔ ျဖတ္၊

၀င္မွန္းသိေအာင္ အားထုတ္၊

စိတ္အလ်ဥ္ရဲ႕ ဒုတိယအဆင့္ လႈပ္သြားတဲ့ အဆင့္မွာျဖတ္

စိတ္ရဲ႕သေဘာက တစ္ႀကိမ္မွာ တစ္ခုပဲ ၀င္ခြင့္ရွိတယ္။

၀င္ခြင့္ရွိတဲ့ စိတ္ကလည္း ခဏေလးပဲ ျဖစ္ခြင့္ရွိတယ္ ဆိုတာ

သေဘာေပါက္ထားရင္ ျဖတ္လုိ႔ လြယ္တယ္။

စိတ္ကို ေစာင့္ၾကည့္ သိမွတ္တယ္ဆိုတာ ထိေတြ႕တဲ့ ဖႆကို ျဖတ္ေနတာ။

ခဏေလးပဲ ျဖစ္ခြင့္ရွိတဲ့ တစ္ခုတည္းေသာစိတ္ကို ၾကားျဖတ္စိတ္အျဖစ္

၀င္မလာႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ျဖစ္ခ်င္း ျဖတ္ေနတာ

စိတ္ေစတသိက္ေတြ အမ်ားႀကီး ရွိတဲ့အထဲမွာ

ဖႆဆိုတဲ့ ေစတသိက္က ထိေတြ႕တဲ့အာ႐ံု ျဖစ္ေစတဲ့ အလုပ္တစ္ခုကိုပဲ လုပ္တယ္။

Next Chapter »