‘ဖႆ စိတ္ ေစတသိက္ ရွိေနလို႔ ေ၀ဒနာခံစားစိတ္ေတြ၊ ေစတနာ လံႈ႕ေဆာ္တိုက္တြန္းမႈေတြ ျဖစ္ခြင့္ရၾကတာ’ လို႔

ပဋိသမၻိဒါမဂ္ မွာ ေဟာထားတဲ့အေၾကာင္း

မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ေဟာၾကားတဲ့ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားေတာ္ ပထမတြဲမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ေ၀ဒနာခံစားမႈဟာ ဖႆေၾကာင့္၊

သညာမွတ္သားမႈဟာ ဖႆေၾကာင့္၊

၀ိညာဏ္မွတ္သားမႈဟာ ဖႆေၾကာင့္၊

သခၤါရ ျပဳလုပ္မႈဟာ ဖႆေၾကာင့္၊

ဖႆရဲ႕ ထိေတြ႕မႈ အရွိန္ျပင္းထန္ရင္ ျပင္းထန္သေလာက္ စိတ္ေစတသိက္ ထပ္ဆင့္

ျဖစ္မႈေတြကလည္း ျပင္းထန္တယ္။

စိတ္နဲ႔ အာ႐ံုနဲ႔ ထိေတြ႕ေနသမွ် ခံစားမႈတစ္ခုခုက ျဖစ္ေပၚေနမွာ ေသခ်ာတယ္။

ခံစားမႈ စိတ္ေတြကို လႈံ႕ေဆာ္တိုက္တြန္းေနတဲ့ ေစတနာ ေစတသိက္ေၾကာင့္

နာမည္ေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ စိတ္အမ်ိဳးအစား ေပါင္းစံု ျဖစ္ေပၚလာတာပဲ။

ဒီဖႆေစတသိက္က ဘယ္အခ်ိန္ထဲက အစြမ္းျပခဲ့တာလဲ?

လူ႕ေလာကထဲကို လူအျဖစ္နဲ႔ ေရာက္လာတည္းက စခဲ့တာပဲ။

ေမြးလာတာနဲ႔ ငိုျခင္းအမႈကို ျပဳေစတာ၊

ႏို႔စို႔ျခင္းကိစၥေတြ ျဖစ္ေပၚေစတာ၊

ကေလးရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္နဲ႔ အတူပါလာတဲ့ မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လွ်ာ၊ ကိုယ္၊ စိတ္ ပစၥည္းေျခာက္ခုရဲ႕ အာ႐ံုေျခာက္ပါးေၾကာင့္ပဲ

(ေမြးကာစ ကေလးဘ၀မွာတည္းက ဖႆေစတသိက္ရဲ႕ အထိအေတြ႕ကို ျပန္လည္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ၾကည့္ပါ။)

အာ႐ံုေျခာက္ပါးေၾကာင့္ ျဖစ္ခြင့္ရသမွ် စိတ္တိုင္းဟာလည္း

စိတ္နဲ႔အာ႐ံုနဲ႔ ထိေတြ႕မႈေတြ ျဖစ္ၿပီး အဆင့္ဆင့္ေတြ ေျပာင္းေရႊ႕ၿပီးမွ

ခံစားမႈအဆင့္ကို ေရာက္ရတာ။

စိတ္ထဲမွာ ခံစားတဲ့စိတ္တစ္ခုခု ရွိေနလို႔ မျဖစ္ဘူးဆိုတာ သိရင္

ခံစားစိတ္ အဆင့္မေရာက္ခင္ ဖႆအဆင့္မွာ ျဖတ္

အာ႐ံုနဲ႔စိတ္နဲ႔ ထိထိခ်င္းမွာ ျဖတ္

အာ႐ံုေျခာက္ပါးနဲ႔ ပတ္သက္သမွ် ျဖစ္ျဖစ္ခ်င္း ျဖတ္

မည္ကာမတၱ ျဖတ္

ဖႆအဆင့္မွာ ျဖတ္

ဘ၀ျပတ္ေၾကာင္း အားထုတ္ေနသူေတြဟာ ဖႆအဆင့္ အာ႐ံုနဲ႔ စိတ္နဲ႔

ထိေတြ႕မႈအဆင့္မွာ ျဖတ္ႏိုင္မွ ျဖစ္မယ္။