မူးယစ္ေဆး၀ါးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့

အရက္ေသာက္တာ၊ ေဆးလိပ္ေသာက္တာ၊ ကြမ္းစားတာ အပါအ၀င္ ျဖတ္လို႔မရေအာင္

စြဲေနတယ္ဆိုတာေတြဟာ

မူးယစ္ေဆး၀ါး ဆာေလာင္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဆာေလာင္တဲ့ဒဏ္ကို

မခံစားခ်င္လို႔ အစာကို ခ်က္ခ်င္း ေကၽြးမိတာနဲ႔ အစာကို စြဲသြားတဲ့သေဘာပဲ။

ဆာေလာင္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ

ဆာေလာင္ေနတဲ့စိတ္ကို ခလုတ္ေရႊ႕ၿပီး တျခားအာ႐ံုတစ္ခုဘက္ကို ေျပာင္းထားႏိုင္ရင္

တစ္ႀကိမ္မွာ တစ္ခုပဲ ရွိခြင့္ရတဲ့ စိတ္သဘာ၀အရ၊

ဆာေလာင္တဲ့ စိတ္ေနရာမွာ အစားထိုး၀င္လာတဲ့စိတ္က အလုပ္လုပ္ေနလို႔ ဆာေလာင္တဲ့စိတ္က ခံစားခြင့္ မရေတာ့တဲ့ စိတ္သဘာ၀အရ ဆာေလာင္မႈ အရွိန္ေလ်ာ့က်ၿပီး ျပတ္ေတာက္သြားႏိုင္တယ္။

ခလုတ္ေရႊ႕ၿပီး ေျပာင္းလဲခဲ့တဲ့ ေနာက္တစ္ခု။

ေက်ာ္ဟိန္း မဟုတ္တဲ့

တျခားဘ၀ထဲက လူေတြရဲ႕အေၾကာင္းကို

၁၉၆၇ ကေန ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ထိ ႏွစ္ေပါင္း ၄၁ ႏွစ္။

လႈပ္ရွား လုပ္စားခဲ့တဲ့ အလုပ္ကို

ေထာက္ခနဲ ျဖတ္ပစ္လိုက္တာပဲ။

 
off on